Contact us
Follow us on Twitter
Find us on LinkedIn
Like us on Facebook

Water conservation

Agri Water

Steyn Drilling Contractors

Your one stop water service

Terms and Conditions for Borehole Quotation

AgriWater - Your one stop water solution

These are the terms and conditions for a borehole quotation as given per quotation. Please read carefully

LEES Asseblief   Baie belangrik / Very important  Please READ

 • Verwys aangehegde dokumentasie. / Refer attached documentation.

 • Pryse soos gekwoteer sluit dieselverbruik in. / Prices as quoted includes diesel.

 • Bogenoemde hoeveelhede slegs beramings.  Totale diepte sal finale prys bepaal. / Above quantities only estimates.  Final price will be determined by total depth.

 • Geen water gewaarborg nie. / No water guaranteed.

 • Hierdie kwotasie sluit geen pomptoerusting in nie. / This quotation does not include pump equipment.

 • Toerusting sekuriteit is die verantwoordelikheid van die klant. / Equipment security is the responcibility of the client.

 • Enige diefstal of skade aan toerusting terwyl op terrein is vir die rekening van die klant. / Any theft or damage to the equipment while on site will be for the account of the client.

 

Work will continue on acceptance of this quote and payment of deposit. In the event or this work being cancelled, by the client, after acceptance of quotation and payment of deposit, a 25% cancelation/administration fee, on full quotation amount, will be payable.


Attached find quotation as requested

 • A deposit is payable on the written acceptance of the quotation before work will commence. The outstanding amount is payable within 24 hours after completion of work and receipt of the invoice (not statement). Interest will be charged on outstanding amounts as stipulated in law.

 • Payment of the deposit will place the drilling of the borehole on the drilling list. Drilling is done strictly according to this list.

 • Quantities on the quotation are estimates only.

 • No water is guaranteed.

 • Drilling area must be accessible for drilling rig and LDV.

 • The ground formation will determine if Odex/Simetrix drilling or normal drilling procedures must be followed. If Odex/Simetrix must be drilled you will be notified and a new quotation will be issued.

 • Additional, unforeseen services/goods that may be used, or was requested, during the drilling process, will be reflected on the invoice.

 • The survey for the borehole position is not done by Steyn Drilling Contractors.

 • Accommodation for the drilling personnel, if necessary, is the responsibility of the client.
  This quotation is only valid for 14 days from date on quotation.

 • Because ground formations and drilling conditions can not be determined beforehand it is impossible to establish how long it will take to finish a borehole. For this reason a date can not be determined for the drilling of subsequent boreholes.

 • Standing time caused by the client will be payable by the client at a rate of R400.00 per hour.
  The security of the equipment, when operators are not present, is the responsibility of the client. If any damage are done to the equipment it will be for the account of the client. Where no security exists a security fee can be payable.

 • Prices as quoted include VAT.

 • We hope the attached quotation meet with your approval.


 • For any further queries, please contact us.

   

  METHOD OF BOREHOLE DRILLING

  1. We start drilling a new hole 165 mm (6, 5") in diameter and drill until we find adequate water.
  2. If no sufficient water is found the drilling process stops here.
  3. We then take out the 165 mm drilling equipment and re-drill the hole to a 215mm (8.5") diameter from the top through the loose formation 3m into the rock so that the casing and rock overlap. This way the hole can never collapse. . After the casing is installed the hole is drilled deeper.
  4. Lastly the hole is cleaned, blown tested and sealed.
  5. This method is part of the minimum requirements of the DRILLING CONTRACTORS ASSOCIATION OF SOUTHERN AFRICA of which STEYN DRILLING CONTRACTORS CC is a full member. This assures you the end user of a completed product of the highest standard.
  6. Please contact us at the above phone number if you have any further enquiries.

   

  IMPORTANT

  1. The ground formation drilled in dictates the type of casing used. Quotations are made out for the type of casing most widely used.
  2. If the ground formations are such that normal drilling methods are not sufficient to drill a borehole in unstable formations the drilling method can be changed to the ODEX method. This is a more expensive procedure but very effective in lose rock and clay formations.
  3. The drilling contractor will inform you when and if a situation like this is encountered. On request a new quote will then be submitted.

   

  Weerstandsapparaat / Resistance Apparatus Barry Venter 082 808 5953

  013 744 0595


  _______________________________________________________________________________________________


  Erkenning van hierdie kwotasie en betaling van deposito sal beteken dat voortgegaan moet word met werk. Indien werk gekanselleer word, deur die klant, na aanvaarding van kwotasie en betaling van deposito, sal 'n kansellasie/administrasie fooi van 25% op volle kwotasie bedrag betaalbaar wees.

  Hierby aangeheg kwotasie soos versoek vir u aandag.

  • 'n Deposito is betaalbaar met skriftelike aanvaarding van kwotasie voordat werk sal begin. Die uitstaande faktuur bedrag is, binne 24 uur, betaalbaar met voltooiing van die werk en ontvangs van die faktuur (nie staat nie). Rente sal gehef word op uitstaande bedrae soos uiteengesit in wetgewing.

  • Die betaling van deposito plaas die boor van die boorgat op die boorlys. Daar word streng volgens hierdie lys gewerk.

  • Hoeveelhede op kwotasie slegs by benadering.

  • Geen Water word gewaarborg nie.

  • Boorplek moet toeganklik wees vir boortoerusting en bakkie.

  • Die tipe grondformasies waarin geboor moet word sal bepaal of die Odex/Simetrix boormetode of normale boormetodes gebruik moet word. Indien Odex/Simetrix gebruik moet word sal u in kennis gestel word en 'n nuwe kwotasie sal uitgereik word.

  • Addisionele, onvoorsiene, dienste/goedere wat tydens die boorproses gebruik mag word, of versoek word, sal op die faktuur verskyn.

  • Die aanwys van die boorposisie word nie deur Steyn Boorkontrakteurs gedoen nie.

  • Akkomodasie vir boorpersoneel, indien benodig, is die verantwoordelikheid van die klant.
   Hierdie kwotasie is slegs geldig vir 14 dae vanaf dokument datum.

  • Aangesien grond formasies en boor omstandighede nie vooraf bepaal kan word nie kan die tydperk wat dit neem om 'n boorgat te voltooi nie vooraf bepaal word nie. Vir hierdie rede kan daar nie 'n datum bepaal word wanneer die volgende boorgat geboor gaan word nie.

  • Staantyd as gevolg van klant is betaalbaar deur klant teen 'n bedrag van R400.00 per uur.
   Toerusting sekuriteit, indien operateurs nie op terrein is nie, is die verantwoordelikheid van die klant. Indien enige skade aan die toerusting aangerig word sal dit vir die rekening van die klant wees. Waar geen sekuriteit bestaan nie kan 'n sekuriteitsfooi gehef word.

  • Pryse gekwoteer sluit BTW in.

  • Ons hoop aangehegde kwotasie dra u goedkeuring weg.


  • Vir enige verdere navrae kontak ons gerus.

   METODE VAN BOORGAT KONSTRUKSIE

   1. Eerstens word 'n 165 mm (6,5") gat geboor tot daar voldoende water gevind word.
   2. Indien daar nie voldoende water gevind word nie staak die boorproses hier.
   3. Hierna word die toerusting verwyder en die bogrond herboor na 215 mm (8,5") deursnee tot 3 m in die soliede rots. Die voering word dan tot 3m in die soliede rots geïnstaleer wat tot gevolg het dat die gat nie kan toeval nie. Hierna word die boorgat dieper geboor.
   4. Die gat word dan skoongemaak die blaastoets word gedoen en die boorgat word gestel.
   5. Hierdie metode is deel van die minimum vereistes wat deur die BOORKONTRAKTEURS VERENIGING VAN SUIDELIKE AFRIKA , waarvan STEYN BOORKONTRAKTEURS BK 'n volle lid is, gestel word. Hierdie vereniging gee vir U die eindverbruiker die gemoedsrus dat alle boorwerk en pomp installasies volgens spesifikasies neergelê, uitgevoer word.
   6. Indien u enige verdere navrae het kontak ons by bogenoemde nommer asseblief.

   BELANGRIK

   1. Die grondformasies waarin geboor word bepaal die tipe voering wat gebruik moet word. Kwotasie word vir die mees algemene tipe uitgemaak.
   2. Indien die normale metode van boorwerk nie voldoende is vir die grondformasies waarin geboor word nie kan daar indien moontlik oorgeslaan word na ODEX boor metode. Hierdie metode is duurder maar uiters effektief vir onstabiele grondformasies.
   3. Die boorkontrakteur sal u in kennis stel indien so 'n situasie sou opduik en u op versoek voorsien van 'n kwotasie vir sodanige boorwerk en die tipe voering benodig.

    

   Weerstandsapparaat / Resistance Apparatus Barry Venter 082 808 5953

   013 744 0595

 

 

Contact Us

Your one stop water solution

Contact us for more info

AgriWater can be contacted @ herman@agriwater.co.za

you can also give us a call @ +27 13 751 3871

Find us on Facebook

Alternatively you can fill in this form:

Powered byEMF Survey

© Copyright Agri Water.
Home | About Us | Staff | Contact us | Services | Conservation Tips | Borehole Drilling | Terms & Conditions | Important Info | Partners